Home / Tag Archives: Thành công; Giá trị

Tag Archives: Thành công; Giá trị

Giá trị của sự kiên nhẫn

Có khi nhẫn để bình an. Có khi nhẫn để thanh thang cõi lòng.

Bất cứ hạt giống nào cũng cần thời gian để nảy mầm, đơm hoa và kết trái, và thành công nào cũng cần sự kiên nhẫn.

Read More »
Hỗ trợ trực tuyến